МИАНУ – НАУКА И ПРАКСА (САП)

 Часопис за друштвене и хуманистичке nauke

 

 ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА АУТОРЕ

 

 

МИАНУ – SCIENCE AND PRACTICE (SAP), часопис за друштвене и хуманистичке науке међународно је рецензирани часопис отворен за све научнике из целог света који раде у овим областима науке. Радови се објављују на енглеском језику.

У уредништво стижу сви рукописи који ће бити прегледани и прихваћени у складу с тим. Након оцене радова одлука Уредничког одбора за даље деловање може укључивати: враћање рукописа ауторима с препорукама, саветима и напоменама за побољшање (методолошки приказ истраженог материјала), рукопис може бити усмерен на даљи поступак рецензије, рукопис може бити одбијен због неког од следећих разлога:

  • тема рада није у складу са очекиваним научним нивоом;
  • рад на сличну тему је већ објавио исти аутор;
  • тема рада није у складу с критеријумима часописа или није у складу са међународним научним и методолошким стандардима.

Рукописи које је уредништво прихватило пролазе кроз два поступка преиспитивања од стране независних академика које одреди уредништво.

Рецензенти су анонимни и непознати ауторима, као и аутори непознати рецензентима. Рецензенти су дужни да приступе процесу рецензије према највишим међународним критеријумима, Приликом преузимања задатака за рецензију, рецензенти добијају образац за преглед и упутства о поступку рецензије заједно са рукописом.

Могуће категорије рукописа су:

  1. Оригинални научни рад – је научни чланак који предстваља нове резултате на основу истраживања. Чланак се може проверити репродуковањем методолошког поступка или понављањем ауторових запажања и просуђивањем његових анализа, као и провером ауторових резултата и идеја.
  2. Претходно саопштење – је чланак који укључује научне податке на којима се заснива дискусија представљена у рукопису.
  3. Чланак са конференције – је рад који представља ауторско дело представљено на конференцији, али не сме бити претходно објављен у целини.
  4. Прегледни чланак – анализира објављени научни проблем, али даје нови приступ.
  5. Стручни рад – је чланак који говори о проблемима у професионалним областима.

Ако се рукопис сматра прихватљивим за објављивање, да би се потврдила ваљаност и ауторство рукописа, аутор ће добити образац за додељивање ауторских права који треба попунити и предати уреднику.

Рецензије књига, прикази докторских дисертција, као и прегледи са међународних конференција и семинара, не подносе се на екстерне ревизије. Уредник и суурадници их прихватају или одбијају.

Објављени су само рукописи са две позитивне критике.

 

Организација рукописа

Рукопис треба да садржи истраживачки проблем са наведеним циљем и задацима и са детаљном методологијом, циљем истраживања, постигнутим резултатима и налазима, закључцима и списком референци.

Одвојена корица мора садржати:

– наслов чланка

– пуно име аутора

– академска припадност аутора (наслов, институција, научна област)

– контакти аутора: телефон, факс, адреса е-поште и лична wеб страница

– ORCID идентификатор истраживача (јединствени и трајни идентификатор који омогућава бољу видљивост и интероперабилност широког опсега информационих система)

– у случају више аутора све наведене информације за коауторе

– JEL класификација с http: // www. aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

Друга страница мора садржати:

– наслов чланка

– JEL класификација

– резиме и кључне речи

Последња страница мора да садржи:

– кратке информације о ауторима (CV у 200 – 300 речи)

Главни део рукописа мора садржати:

– увод, наслови, фусноте, референце у тексту, табеле, слике, закључци и референце.

 

Технички захтеви

Рукописе треба писати у Microsoft Office Word, Times New величина 12, са размаком 1,5 , максималне дужине до 14-20 стр. А4.

Сажеци треба да садрже највише 250 речи и треба да представљају сврху и циљ истраживања и главне налазе. Кључне речи су саставни део сажетка и написане су одмах испод главног текста сажетка, без додатних размака.

Пасуси су подељени двоструким размаком и све маргине су 2,5 цм.

Текст не треба једноставно понављати податке садржане у табелама и сликама. Табеле и слике треба објаснити у тексту.

Фусноте се користе само као додатни објашњени део текста и морају бити узастопно нумерисане арапским бројевима.

Наслови морају бити јасни и концизни и не морају бити нумерисани.

Све табеле и слике требају бити нумерисане и именоване на врху, а на дну.

Референце у тексту, као и списак референци на крају рукописа, требају бити представљени у Харвардском стилу. Библиографија на крају рада може садржавати само наслове (изворе) на које се референца позива и наводи у раду.

Харвардски стил укључује:

Презиме аутора и година издања написани су у заградама: (Хорват, 1972.) или (Smith i Johns, 1996.), или у случају више од два, први аутор (с насловне странице) иза којег следи „et al.”  (Cutler et al., 1980).

У случају да се име аутора природно појављује, уз њега се у заградама пише година: Хорватово дело (1972) даје посебну референцу на…

У случају директног цитирања аутора у заграду се додаје страница с које је цитат преузет (Smith, 1987: 22–28).

Библиографија на крају рукописа организирана је по абецедном реду како следи:

Књиге

Презиме, иницијали (година) Наслов, Место издавања: Издавач.

Ако постоји више аутора (четири или више), презиме првог аутора (с насловне странице) следи ”и сар.”

Часописи

Презиме, иницијали (година) „Наслов“, часопис, свеска, број, странице.

Ако је исте године објављено више дела истог аутора, након године користи се “а, б, ц”.

Интернет извори

Наслов или друге доступне информације, приступ Интернету и датум приступања.

Поглавље / одељак из књиге сабраних списа

Аутор поглавља / одељка (година издања) “Наслов поглавља / одељка”. У Аутор / уредник сабраног дела, Наслов сабраних дела, Место издавања: Издавач.

Радови из зборника конференција

Аутор конференцијског рада (година издања) “Наслов конференцијског рада”. У: Наслов зборника скупова. Место издавања: Издавач, ознаке страница

Академске тезе и дисертације

Име аутора (година) Наслов академског рада, врста рада (дипломски, мастери, докторски) назив институције која додељује

 

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

Аутори су одговорни за то да се њихови рукописи тачно одштампају пре коначног пријема.

Једном када је чланак прихваћен за објављивање, аутор се обвезује да исти чланак неће објавити негде другде без одобрења Уредништва. У случају да је Уредништво одобрило објављивање у неком другом часопису, треба напоменути да је чланак претходно објављен у часопису MIANU – NAUKA I PRAKSA (SAP) – Часопис за друштвене  хуманистичке науке.

Аутори гарантују да њихов рад не крши постојећа ауторска права и накнадиће издавачу било какво кршење такве генерације.

Рукописи се електронском доставом шаљу на:

mianu.science.and.practice@gmail.com

 

Уредништво

МИАНУ – SCIENCE AND PRACTICE (SAP)