МИАНУ трећа Међународна научна конференција

НАУКА, ОБРАЗОВАЊЕ, ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ

 

SETI III 2021

 

 

МИАНУ Међународна научна конференција је од међународног значаја и мултидисциплинарно оријентисана.

Радови су на енглеском језику. Презентације радова на конференцији су на енглеском језику, а усмена презентација на језику према избору аутора.

SETI III 2021 oрганизује Одјел за Републику Хрватску академије МИАНУ.

Место и време одржавања:

Република Хрватска, Загреб, 17. Септембар 2021.

 

Тематска подручја:

 1. Наука, технологија и иновације
 2. Образовање и знање за 21. век
 3. Унапређење и очување животне средине и људског здравља
 4. Управљање  држивим територијалним развојем
 5. Национална безбедност и заштита

 

Теме по тематским подручјима:

1. Наука, технологија и иновације

 • Иновације као један од кључних фактора јачања конкурентске предности економије
 • Технологије платформе Индустрија 4.0 (IoT, 5G, вештачка интелигенција, роботика и др.) као кључни катализатори развоја 4. индустријске револуције
 • Улога информацијско комуникационих технологија (ICT) у транзицији према Друштву 5.0
 • Примена и значај вишенаменских и нових материјала
 • Пољопривреда 4.0 и свежа храна од поља до стола(‘from farm to fork’)

Технологија као потпора развоју здравља и ‘Silver’ економије

2. Образовање и знање за 21. век

 • Примена и улога иновативних и информационих технологија у систему образовања
 • Промене, унапређење и реформе у систему високог образовања и очекивани ефекти на развој друштва утемељеног на знању
 • Студијски програми у високом образовању као одговор на кључне изазове и захтеве глобалног тржишта
 • Реформе курикулума у основним и средњим школама

Уметност и култура у систему образовања

3. Унапређење и очување животне средине и здравља

 • Савремени трендови у управљању заштитом животне средине
 • Ефекти климатских промена и управљање ризицима
 • Нове технологије за заштиту животне средине и у енергетици
 • Сигурност и здравље радника и становништва

Наука у служби одрживог развоја индустрије у зеленим и плавим екосистемима

4. Управљање одрживим територијалним развојем

 • Утицаји европских политика на територијални развој
 • Утицаји система управљања на одрживи територијални развој
 • Тенденције и ефективност система просторног, регионалног, локалног и секторског планирања
 • Управљање и планирање одрживог и резилијентног урбаног развоја и паметних градова

Улога саобраћајне политике и паметне мобилности у одрживом територијалном и урбаном развоју

5. Национална безбедност и заштита

 • Национална безбедност и глобализација
 • Пословна шпијунажа и национална одбрана
 • Заштита пословног система
 • Заштита имовине
 • Криптовалуте, децентрализовани финансијски системи и вештачка интелигенција

Циљеви конференције

1. Унапређење базе знања за одржив и флексибилан локални, национални, транснационални и глобални развој

2. Подршка и хармонизација имплементације циљева одрживог развоја у друштву, економији, животној средини и урбанизацији

3. Јачање научних, технолошких и иновативних капацитета на локалном, националном и транснационалном нивоу

4. Препоруке за унапређење система образовања, истраживања и безбедности, те управљање заштитом животне средине, урбаним и територијалним развојем

5. Ширење и интензивирање професионалне комуникације и успостављање мреже за заједничка истраживања, иновације и образовање

6. Ширење и интензивирање професионалне комуникације и успостављање мреже за одговоре на безбедносне изазове и ризике у животној средини и друштву

7. Размена искустава на основу најбољих примера из праксе

 

Публиковање материјала

МИАНУ ће публиковати штампану и електронску Књигу апстракта на енглеском језику пре оржавања конференције SETI III 2021.

МИАНУ ће публиковати електронски Зброник радова на енглеском језику који ће бити дистрибуиран после конференције SETI III 2021. 

 

Подношење радова:

Рок за подношење апстракта: 01. јун 2021.

Обавештење о прихватању апстракта: 15. јун 2021.

Рок за подношење рада: 01. август 2021.

Рецензија и обавештење о пихватању рада: 01. септембар 2021.

Напомена ауторима:

Аутори могу да се определе да поднесу само апстракт рада, у ком случају се прихваћени апстракт објављује у Књизи апстракта и може да се презентира на конференцији.

Радове слати на е-mail:

mianu.croatia@gmail.com