Autori su u obavezi da koriste šablon za pisanje apstrakta i rada sa detaljnim
smernicama za pripremu radova.
Sve reference je neophodno navesti u listi referenci na kraju rada i potrebno je da
one budu odgovarajuće citirane – u skladu sa uputstvom za autore.
Jedna osoba može da učestvuje kao autor ili koautor u najviše tri (3) rada.
Potrebno je da radovi budu formatirani u skladu sa priloženim uputstvima i da imaju
najmanje sedam (7), a najviše dvanaest (12) strana, uključujući ilustracije, tabele i
reference.
Svi radovi treba da budu napisani na engleskom jeziku, službenom jeziku
konferencije.
Radovi bi trebalo da sadrže sledeće delove: apstrakt, uvod, metode, rezultati,
diskusija, zaključak.
Šablon za pisanje apstrakta i rada možete preuzeti sa sledeće stranice. Ovaj
elektronski dokument je „živi” šablon i već sadrži formatirane delove naslova, teksta,
poglavlja, tabele i sl. shodno tehničkiom pravilima za pisanje radova na konferenciji
SETI III 2021. Dostavljeni radovi koji ne zadovaljaju kriterijume u skladu sa
uputstvom za autore i predviđenim šablonom za pisanje radova neće biti uzeti u
razmatranje. Od autora se očekuje da prijave radove koji su pažljivo lektorisani i
uređeni pre dostavljanja.
Apstrakt i rad se šalju putem naše kontakt forme.