Dr Aleksandar Stevanović, predavač, dopisni član Akademije