MIANU – SCIENCE AND PRACTICE (SAP)

Časopis za društvene i humanističke znanosti

 

UPUTE ZA AUTORE

 

 

MIANU – SCIENCE AND PRACTICE (SAP), časopis za društvene i humanističke znanosti je časopis s međunarodnom recenzijom otvoren za sve znanstvenike iz svijeta koji djeluju u ovim područjima znanosti. Radovi se objavljuju na engleskom jeziku.

Uredništvo prima sve rukopise koji će biti recenzirani i prema tome prihvaćeni. Nakon procijene radova odluke Uredništva za daljnje postupanje može uključivati:
vraćanje rukopisa autorima s preporukama, savjetima i primjedbama za poboljšanje (metodološke prezentacije istraživanog materijala), rukopis može biti usmjeren na daljnju postupak recenzije, rukopis može biti odbijen zbog nekog od sljedećih razloga:

  • tema rada nije u skladu s očekivanom znanstvenom razinom;
  • rad sa sličnom temom je već objavljen od strane istog autora;
  • tema rada nije u skladu s kriterijima časopisa ili nije u skladu s međunarodnim znanstvenim i metodološkim standardima.

Rukopisi koji su prihvaćeni od strane Uredništva prolaze dva recenzentska postupka od strane neovisnih akademika određena od strane Uredništva.

Recenzenti su anonimni i nepoznati autorima radova kao što su i autori nepoznati recenzentima. Recenzenti su obvezni pristupiti postupku provjere s najvišim međunarodnim kriterijima. Prilikom preuzimanja recenzentskog zadatka, recenzenti uz rukopis dobivaju obrazac za recenziju i upute o postupku recenzije. 

Moguće kategorije rukopisa su:

  1. Originalni znanstveni rad – je znanstveni članak koji prikazuje nove rezultate temeljem provedenog istraživanja. Članak se može provjeriti reproduciranjem metodološkog postupka ili ponavljanjem autorovih zapažanja i prosudbom njegovih analiza, kao i provjerom autorovih rezultata i ideja.
  2. Prethodno priopćenje – je članak koji uključuje znanstvene podatke na kojima se temelji rasprava iznesena u rukopisu.
  3. Konferencijski članak – je rad koji predstavlja autorski rad predstavljen na konferenciji, ali ne smije biti prethodno objavljen kao cjelovit tekst.
  4. Pregledni članak – analizira objavljeni znanstveni problem, ali daje novi pristup.
  5. Stručni rad – članak je koji raspravlja o problemima u profesionalnim područjima.

Ako se rukopis smatra prihvatljivim za objavljivanje, kako bi se potvrdila valjanost i autorstvo rukopisa, autor će primiti Obrazac za dodjelu autorskih prava koji će ispuniti, potpisati i dostaviti uredniku.

Prikazi knjiga, osvrti na doktorske disertacije, kao i pregledi s međunarodnih konferencija i seminara, ne podnose se vanjskim recenzijama. Urednik i suurednici prihvaćaju ih ili odbijaju.

Objavljuju se samo rukopisi s dvije pozitivne kritike.

 

Organizacija rukopisa

Rukopis treba sadržavati istraživački problem s navedenim ciljem i zadacima te s detaljnom metodologijom, ciljem istraživanja, postignutim rezultatima i nalazima, zaključcima i popisom referenci.

Zasebna naslovnica mora sadržavati:

– naslov članka

– puno ime autora

– akademska pripadnost autora (titula, institucija, znanstveno područje)

– kontakti autora: telefon, faks, adresa e-pošte i osobna web stranica

– ORCID identifikator istraživača (jedinstveni i trajni identifikator koji omogućava bolju vidljivost i interoperabilnost širokog spektra informacijskih sustava)

– u slučaju više autora sve navedene informacije za koautore

– JEL klasifikacija s http: // www. aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

Druga stranica mora sadržavati:

            – naslov članka

            – JEL klasifikacija

            – sažetak i ključne riječi

Zadnja stranica mora sadržavati:

            – kratke informacije o autorima (životopis u 200 – 300 riječi)

Glavni dio rukopisa mora sadržavati:

            – uvod, naslovi, fusnote, reference u tekstu, tablice, slike, zaključci i reference.

 

Tehnički zahtjevi

Rukopisi bi trebali biti napisani u programu Microsoft Office Word, Times New Roman veličina 12, s razmakom 1,5 , maksimalne duljine do 14-20 str. A4.

Sažeci trebaju sadržavati najviše 250 riječi i trebaju predstavljati svrhu i cilj istraživanja i glavne nalaze. Ključne riječi su neodvojivi dio sažetka i napisane su neposredno ispod glavnog teksta sažetka, bez dodatnih razmaka.

Odlomci su podijeljeni dvostrukim razmakom i sve su margine 2,5 cm.

Tekst ne smije jednostavno ponavljati podatke sadržane u tablicama i slikama. Tablice i slike trebaju biti objašnjene u tekstu.

Fusnote se koriste samo kao dodatni objašnjeni dio teksta i moraju se numerirati arapskim brojevima uzastopno.

Naslovi moraju biti jasni i kratki i ne moraju biti numerirani.

Sve tablice i slike trebaju biti numerirane i imenovane na vrhu, a izvor mora biti naveden na dnu.

Reference u tekstu, kao i popis referenci na kraju rukopisa, trebaju biti predstavljeni u Harvardskom stilu. Popis literature na kraju rada može sadržavati samo naslove (izvore) na koje se poziva i citira u radu.

Harvardski stil uključuje:

Prezime i godina izdanja autora napisani su u tekstu u zagradama: (Horvat, 1972.) ili (Smith i Johns, 1996.), ili u slučaju više od dva, prvi autor (s naslovne stranice) iza kojeg slijedi „et al.”  (Cutler et al., 1980).

U slučaju da se ime autora pojavljuje prirodno u sadržaju, godina se piše uz ime u zagradi:       Rad Horvata (1972) daje poseban osvrt na…

U slučaju direktnog citiranja autora u zagradu se dodaje stranica s koje je citat preuzet (Smith, 1987: 22–28).

Popis literature na kraju rukopisa organiziran je po abecedi kako slijedi:

Knjige

Prezime, inicijali (godina) Naslov, Mjesto izdavanja: Izdavač.

Ako postoji više autora (četiri ili više), prezime prvog autora (s naslovne stranice) slijedi et al.

Časopisi

Prezime, inicijali (godina) „Naslov“, časopis, svezak, broj, stranice.

Ako je iste godine objavljeno više djela istog autora, nakon godine koristi se “a, b, c”.

Internetski izvori

Naslov ili druge dostupne informacije, pristup Internetu i datum pristupanja.

Poglavlje / odjeljak iz knjige sabranih spisa

Autor poglavlja / odjeljka (godina izdanja) “Naslov poglavlja / odjeljka”. U Autor / urednik sabranog djela, Naslov sabranih djela, Mjesto izdavanja: Izdavač.

Radovi iz zbornika konferencija

Autor konferencijskog rada (godina izdanja) “Naslov konferencijskog rada”. U: Naslov zbornika skupova. Mjesto izdavanja: Izdavač, oznake stranica

Akademske teze i disertacije

Ime autora (godina) Naslov akademskog rada, vrsta rada (diplomski, magistarski, doktorski) naziv institucije koja dodjeljuje

 

VAŽNE NAPOMENE

Autori su odgovorni za to da se njihovi rukopisi točno ispišu prije konačnog zaprimanja.

Nakon što je članak prihvaćen za objavljivanje, autor se obvezuje da isti članak neće objaviti drugdje bez odobrenja Uredništva. U slučaju da je Uredništvo odobrilo objavljivanje u nekom drugom časopisu, treba navesti da je članak prethodno objavljen u časopisu MIANU – ZNANOST I PRAKSA (SAP) – Časopis za društvene i humanističke znanosti.

Autori jamče da njihov rad ne krši postojeća autorska prava i nadoknadit će izdavaču štetu za bilo kakvo kršenje takvog jamstva.

Rukopisi se šalju elektroničkom dostavom na:

mianu.science.and.practice@gmail.com

 

Uredništvo

MIANU – SCIENCE AND PRACTICE (SAP)