MIANU – NAUKA I PRAKSA (SAP)

Časopis za društvene i humanističke nauke

 

INSTRUKCIJA ZA AUTORE

 

 

MIANU – SCIENCE AND PRACTICE (SAP), časopis za društvene i humanističke nauke međunarodno je recenzirani časopis otvoren za sve naučnike iz celog sveta koji rade u ovim oblastima nauke. Radovi se objavljuju na engleskom jeziku.

U uredništvo stižu svi rukopisi koji će biti pregledani i prihvaćeni u skladu s tim. Nakon ocene radova odluka Uredničkog odbora za dalje delovanje može uključivati: vraćanje rukopisa autorima s preporukama, savetima i napomenama za poboljšanje (metodološki prikaz istraženog materijala), rukopis može biti usmeren na dalji postupak recenzije, rukopis može biti odbijen zbog nekog od sledećih razloga:

  • tema rada nije u skladu sa očekivanim naučnim nivoom;
  • rad na sličnu temu je već objavio isti autor;
  • tema rada nije u skladu s kriterijumima časopisa ili nije u skladu sa međunarodnim naučnim i metodološkim standardima.

Rukopisi koje je uredništvo prihvatilo prolaze kroz dva postupka preispitivanja od strane nezavisnih akademika koje odredi uredništvo.

Recenzenti su anonimni i nepoznati autorima, kao i autori nepoznati recenzentima. Recenzenti su dužni da pristupe procesu recenzije prema najvišim međunarodnim kriterijumima, Prilikom preuzimanja zadataka za recenziju, recenzenti dobijaju obrazac za pregled i uputstva o postupku recenzije zajedno sa rukopisom.

Moguće kategorije rukopisa su:

  1. Originalni naučni rad – je naučni članak koji pretstvalja nove rezultate na osnovu istraživanja. Članak se može provjeriti reprodukovanjem metodološkog postupka ili ponavljanjem autorovih zapažanja i prosuđivanjem njegovih analiza, kao i proverom autorovih rezultata i ideja.
  2. Prethodno saopštenje – je članak koji uključuje naučne podatke na kojima se zasniva diskusija predstavljena u rukopisu.
  3. Članak sa konferencije – je rad koji predstavlja autorsko delo predstavljeno na konferenciji, ali ne sme biti prethodno objavljen u celini.
  4. Pregledni članak – analizira objavljeni naučni problem, ali daje novi pristup.
  5. Stručni rad – je članak koji govori o problemima u profesionalnim oblastima.

Ako se rukopis smatra prihvatljivim za objavljivanj, da bi se potvrdila valjanost i autorstvo rukopisa, autor će dobiti obrazac za dodeljivanje autorskih prava koji treba popuniti i predati uredniku.

Recenzije knjiga, prikazi doktorskih disertcija, kao i pregledi sa međunarodnih konferencija i seminara, ne podnose se na eksterne revizije. Urednik i suurednici ih prihvataju ili odbijaju.

Objavljeni će biti samo rukopisi sa dve pozitivne kritike.

 

Organizacija rukopisa

Rukopis treba da sadrži istraživaćki problem sa navedenim ciljem i zadacima i sa detaljnom metodologijom, ciljem istraživanja, postignutim rezultatima i nalazima, zaključcima i spiskom referenci.

Odvojena korica mora sadržati:

– naslov članka

– puno ime autora

– akademska pripadnost autora (naslov, institucija, naučna oblast)

– kontakti autora: telefon, faks, adresa e-pošte i lična web stranica

– ORCID identifikator istraživača (jedinstveni i trajni identifikator koji omogućava bolju vidljivost i interoperabilnost širokog opsega informacionih sistema)

– u slučaju više autora sve navedene informacije za koautore

– JEL klasifikacija s http: // www. aeaweb.org/journal/jel_class_system.html

Druga stranica mora sadržati:

            – naslov članka

            – JEL klasifikacija

            – rezime i ključne reči

Poslednja stranica mora da sadži:

            – kratke informacije o autorima (CV u 200 – 300 reči)

Glavni deo rukopisa mora sadržati:

            – uvod, naslovi, fusnote, reference u tekstu, tabele, slike, zaključci i reference.

Tehnički zahtevi

Rukopise treba pisati u Microsoft Office Word, Times New Roman veličina 12, sa razmakom 1,5 , maksimalne dužine do 14-20 str. A4.

Sažeci treba da sadrže najviše 250 reči i treba da predstavljaju svrhu i cilj istraživanja i glavne nalaze. Ključne reči su sastavni dio sažetka i napisane su odmah ispod glavnog teksta sažetka, bez dodatnih razmaka.

Pasusi su podeljeni dvostrukim razmakom i sve margine su 2,5 cm.

Tekst ne treba jednostavno ponavljati podatke sadržane u tabelama i slikama. Tabele i slike treba objasniti u tekstu.

Fusnote se koriste samo kao dodatni objašnjeni deo teksta i moraju biti uzastopno numerisane arapskim brojevima.

Naslovi moraju biti jasni i koncizni i ne moraju biti numeririsani.

Sve tabele i slike trebaju biti numeririsane i imenovane na vrhu, a na dnu.

Reference u tekstu, kao i spisak referenci na kraju rukopisa, trebaju biti predstavljeni u Harvardskom stilu. Bibliografija na kraju rada može sadržavati samo naslove (izvore) na koje se referenca poziva i navodi u radu.

Harvardski stil uključuje:

Prezime autora i godina izdanja napisani su u zagradama: (Horvat, 1972.) ili (Smith i Johns, 1996.), ili u slučaju više od dva, prvi autor (s naslovne stranice) iza kojeg slijedi „et al.”  (Cutler et al., 1980).

U slučaju da se ime autora prirodno pojavljuje, uz njega se u zagradama piše godina:  Horvatovo delo (1972) daje posebnu referencu na…

U slučaju direktnog citiranja autora u zagradu se dodaje stranica s koje je citat preuzet (Smith, 1987: 22–28).

Bibliografija na kraju rukopisa organizirana je po abecednom redu kako sledi:

Knjige

Prezime, inicijali (godina) Naslov, Mesto izdavanja: Izdavač.

Ako postoji više autora (četiri ili više), prezime prvog autora (s naslovne stranice) sledi ”i sar”.

Časopisi

Prezime, inicijali (godina) „Naslov“, časopis, sveska, broj, stranice.

Ako je iste godine objavljeno više dela istog autora, nakon godine koristi se “a, b, c”.

Internet izvori

Naslov ili druge dostupne informacije, pristup Internetu i datum pristupanja.

Poglavlje / odeljak iz knjige sabranih spisa

Autor poglavlja / odeljka (godina izdanja) “Naslov poglavlja / odeljka”. U Autor / urednik sabranog dela, Naslov sabranih dela, Mesto izdavanja: Izdavač.

Radovi iz zbornika konferencija

Autor konferencijskog rada (godina izdanja) “Naslov konferencijskog rada”. U: Naslov zbornika skupova. Mesto izdavanja: Izdavač, oznake stranica

Akademske teze i disertacije

Ime autora (godina) Naslov akademskog rada, vrsta rada (diplomski, masteri, doktorski) naziv institucije koja dodeljuje

 

VAŽNE NAPOMENE

Autori su odgovorni za to da se njihovi rukopisi tačno odštampaju pre konačnog prijema.

Jednom kada je članak prihvaćen za objavljivanje, autor se obvezuje da isti članak neće objaviti negde drugde bez odobrenja Uredništva. U slučaju da je Uredništvo odobrilo objavljivanje u nekom drugom časopisu, treba napomenuti da je članak prethodno objavljen u časopisu MIANU – NAUKA I PRAKSA (SAP) – Časopis za društvene i humanističke nauke.

Autori garantuju da njihov rad ne krši postojeća autorska prava i naknadiće izdavaču bilo kakvo kršenje takve generacije.

Rukopisi se elektronskom dostavom šalju na:

mianu.science.and.practice@gmail.com

 

Uredništvo

MIANU – SCIENCE AND PRACTICE (SAP)