Međunarodna istraživačka akademija nauka i umetnosti – MIANU je udruženje naučnika, istraživača, inovatora i pronalazača, čije su istraživačke aktivnosti duboko utelotvorene u sledeće naučne oblasti i discipline: matematičke nauke uključujući fiziku, hemiju i biologiju, tehničke i tehnološke nauke, medicinske nauke, biotehnološke nauke, ekonomske i pravne nauke, jezičke nauke i lingvistika, umetničke nauke, ekološke i sportske nauke, nauke o bezbednosti, kao i sve pripadajuće, naučne discipline.

Akademija je osnovana da ostvari ciljeve istraživanja u oblastima nauke, kulture i umetnosti. Zadaci Akademije u oblasti istraživačkih aktivnosti su postavljeni da omoguće primenu rezultata istraživanja i da zadovolje zahteve koje određuje svetska tržišna ekonomija u cilju poboljšanja životnog standarda na globalnom planu.

Treći milenijum zahteva podizanje društvenog standarda na viši nivo: potrebni su novi oblici obrazovanja koji bi doprineli boljem obrazovanju eksperata spremnih da se uključe u naučne izazove globalnog sveta. Ovo su bili postulati i zvezda vodilja u našoj odluci da stvorimo udruženje – akademiju MIANU.

MIANU bi trebalo da dostigne pomenute ciljeve i zadatke za koje svrhe će pomenuta naučna polja imati posebno mesto. Svojim članovima Akademija postavlja zadatke u vidu stvaranja prostora za individualna istraživanja ili timske grupe istraživača koji su spremni da se profesionalno razvijaju i primenjuju tehničke, tehnološke i svetske standarde u nauci, obrazovanju, umetnosti, ekonomiji, sportu, zdravstvenoj zaštiti i zaštiti životne sredine.

Očekujemo da se članovi MIANU organizuju i formiraju timove eksperata koji bi implementirali snagu uma i znanje koje poseduju u uzimanje aktivnog učešća u edukaciji svog stanovišta zemlje i sveta u cilju podizanja svesti i svesnosti kao i preuzimanja odgovrnosti u promociji evropskih standarda i vrednosti ka usklađivanju odgovornog ponašanja prema svojoj okolini u pogledu ekološke zaštite. Idejno se opredeljujemo da pratimo programe integracije EU kao i globalne trendove u cilju podizanja nivoa kvaliteta života, bez obzira na kulturne razlike među narodima sveta.

Verujemo da će MIANU izrasti u jaku i respektabilnu organizaciju u globalnim razmerama. Ovo je cilj i konačni rezultat opravdanosti postojanja Akademije. Želimo da MIANU proširi uticaj kako na lokalnom tako i na globalnom planu razvoja, pomoću različitih oblika radionica i predavanja koja će držati članovi iz raznih naučnih oblasti. MIANU ima zadatak da informiše javnost i široku publiku tako što će izdavati publikacije, i naučne zbornike, dok će rezultate istraživanja štampati u posebnim edicijama bilo kao stalan ili povremen oblik publikacije.

U okviru Akademije formirana su sledeća odeljenja:

– Odeljenje prirodno matematičkih nauka

– Odeljenje tehnike i tehnologije

– Odeljenje medicinskih nauka

– Odeljenje za biotehnologiju

– Odeljenje društvenih nauka i lingvistike

– Odeljenje umetnosti

– Odeljenje sporta i fizičkog obrazovanja

– Odeljenje za bezbednost

– Odeljenje inovacija i pronalazaštva

– Odeljenje kandidata za akademike

– Odeljenje počasnih članova Akademije

Član Akademije može biti unapređen u: Redovnog člana, Dopisnog člana, Počasnog člana, Inovatora i Kandidata Akademije.

Prema osnivačkom aktu akademije MIANU, aktivni osnivač je prof.dr Vladica Ristić, dok su suosnivači prof.dr Slobodanka Đolić i prof.dr Marija Maksin.