Autori su u obavezi da koriste šablon za pisanje apstrakta i rada sa detaljnim smernicama za pripremu radova.

Sve reference je neophodno navesti u listi referenci na kraju rada i potrebno je da one budu odgovarajuće citirane – u skladu sa uputstvom za autore.

Jedna osoba može da učestvuje kao autor ili koautor u najviše tri (3) rada.

Potrebno je da radovi budu formatirani u skladu sa priloženim uputstvima i da imaju najmanje sedam (7), a najviše deset (10) strana, uključujući ilustracije, tabele i reference.

Svi radovi treba da budu napisani na engleskom jeziku, službenom jeziku konferencije.

Radovi bi trebalo da sadrže sledeće delove: apstrakt, uvod, metode, rezultati, diskusija, zaključak.

Šablon za pisanje apstrakta i rada možete preuzeti sa sledeće stranice. Ovaj elektronski dokument je „živi” šablon i već sadrži formatirane delove naslova, teksta, poglavlja, tabele i sl. shodno tehničkiom pravilima za pisanje radova na konferenciji SETI I 2019. Dostavljeni radovi koji ne zadovaljaju kriterijume u skladu sa uputstvom za autore i predviđenim šablonom za pisanje radova neće biti uzeti u razmatranje.

Od autora se očekuje da prijave radove koji su pažljivo lektorisani i uređeni pre dostavljanja.

Apstrakt i rad se šalju putem naše kontakt forme.