MIANU četvrtа Međunarodna naučna konferencija

NAUKA, OBRAZOVANJE,
TEHNOLOGIJA I INOVACIJE

SETI V 2023

 


MIANU Međunarodna naučna konferencija je međunarodnog značaja i multidisciplinarno orijentisana.

Radovi su na engleskom jeziku. Power point prezentacija radova prezentiranih na konferenciji je na engleskom jeziku, dok je usmena prezentacija radova na jeziku prema izboru autora.

 

Mesto i datum:

Republika Srbija, Beograd, 13. i 14. oktobar 2023.

 

Tematska područja:

 1. Nauka, tehnologija i inovacije
 2. Obrazovanje i znanje za 21. vek
 3. Unapređenje i očuvanje životne sredine i ljudskog zdravlja
 4. Održivi teritorijalni razvoj
 5. Nacionalna sigurnost i zaštita 

 

Teme po tematskim područjima:

 1. Nauka, tehnologija i inovacije
 • Primena i značaj multifunkcionalnh i novih materijala
 • Uticaj i značaj ispitivanja novih materijala
 • Biotehnologija poljoprivrede
 • Klimatski pametna poljoprivreda
 • Tehnologije platforme Industrija 4.0 i uloga ICT u tranziciji prema Društvu 5.0
 1. Obrazovanje i znanje za 21. vek
 • Primena i uloga inovativnih i informaciono-komunikacionih tehnologija u obrazovnom sistemu
 • Uticaji prirodnih katastrofa, tehničkih nesreća i incidenata na obrazovanje
 • Prednosti i mane savremenih obrazovnih modaliteta
 • Jezik u praksi: mulstidisciplinarni pristup
 • Umetnost, kultura i sport u obrazovnom sistemu
 1. Unapređenje i očuvanje životne sredine i ljudskog zdravlja
 • Suvremeni trendovi u upravljanju zaštitom životne sredine
 • Adaptacije na klimatske promene i upravljanje rizicima
 • Nove tehnologije za zaštitu životne sredine i u energetici
 • Sigurnost i zdravlje radnika i stanovništva
 • Ekološki i održivi građevinski materijali
 1. Održivi teritorijalni razvoj
 • Planiranje i implementacija teritorijalnog i urbanog razvoja
 • Održivo stanovanje i izgradnja
 • Održivi razvoj turizma i turističkih destinacija
 • Uloga infrastrukture u održivom teritorijalnom i urbanom razvoju
 • Kvalitet, poslovna izvrsnost i održivi sistemi
 1. Nacionalna sigurnost i zaštita
 • Nacionalna sigurnost i i savremeni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje
 • Korporativna bezbednost
 • Međunarodno javno pravo u aktuelnim globalnim odnosima
 • Uloga nedržavnog sektora u nacionalnim sistemima bezbednosti

 

Ciljevi konferencije:

 • Poboljšanje baze znanja za održivi i otporni lokalni, nacionalni, transnacionalni i globalni razvoj
 • Podrška i usklađivanje implementacije ciljeva održivog razvoja u društvu, ekonomiji, životnoj sredini i urbanizaciji
 • Jačanje naučnih, tehnoloških i inovativnih kapaciteta na lokalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou
 • Preporuke za poboljšanje obrazovanja, istraživanja i sigurnosti te upravljanja zaštitom životne sredine, urbanim i teritorijalnim razvojem
 • Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za zajedničko istraživanje, inovacije i obrazovanje
 • Širenje i intenziviranje profesionalne komunikacije i uspostavljanje mreže za sigurnosne izazove i rizike u životnoj sredini i društvu
 • Razmena iskustava na osnovu najboljih praksi 

 

Publikacije

MIANU će publikovati štampanu i elektronsku Knjigu apstrakta na engleskom jeziku koja će biti distribuirana na konferenciji SETI V 2023.

MIANU će publikovati elektronski Zbronik radova na engleskom jeziku koji će biti distribuiran posle konferencije SETI V 2023. 

 

Predaja radova

Rok za prijavu apstrakta : 01. jun 2023.

Potvrda prihvatanja apstrakta: 15. jun 2023.

Potpuni rok za predaju radova: 15. septembar 2023.

Pregled i potvrda prihvatanja rada: 01. oktobar 2023.

Radovi se šalju na e-mail: mianu.irasa@gmail.com

Informacije će biti na: www.mianu.org/Conferences

Napomena autorima:

Autori mogu da se opredele da podnesu samo apstrakt rada, u kom slučaju se prihvaćeni apstrakt objavljuje u Knjizi apstrakta i može da se prezentira na konferenciji.