MIANU četvrtа Međunarodna naučna konferencija

НАУКА, ОБРАЗОВАЊЕ,
ТЕХНОЛОГИЈА И ИНОВАЦИЈЕ

 

SETI V 2023

 

МИАНУ Међународна научна конференција је од међународног значаја и мултидисциплинарно оријентисана.

Радови су на енглеском језику. Презентације радова на конференцији су на енглеском језику, а усмена презентација на језику према избору аутора.

 

Место и време одржавања:

Република Србија, Београд, 13. и 14. октобар 2023.

 

Тематска подручја:

 1. Наука, технологија и иновације
 2. Образовање и знање за 21. век
 3. Унапређење и очување животне средине и људског здравља
 4. Одрживи територијални развој
 5. Национална сигурност и заштита

 

Теме по тематским подручјима:

А.  Наука, технологија и иновације

 • Примена и значај мултифункционалних и нових материјала
 • Утицај и значај испитивања нових материјала
 • Биотехнологија пољопривреде
 • Климатски паметна пољопривреда
 • Технологије платформе Индустрија 4.0 и улога ИЦТ у транзицији према Друштву 5.0
 1. Образовање и знање за 21. век
 • Примена и улога иновативних и информационо-комуникационих технологија у систему образовања
 • Утицаји природних катастрофа, техничких несрећа и инцидената на образовање
 • Предности и мане савремених образовних модалитета
 • Језик у пракси: мулстидисциплинарни приступ
 • Уметност, култура и спорт у систему образовања
 1. Унапређење и очување животне средине и људског здравља
 • Савремени трендови у управљању заштитом животне средине
 • Адаптације на климатске промене и управљање ризицима
 • Нове технологије за заштиту животне средине и у енергетици
 • Сигурност и здравље радника и становништва
 • Еколошки и одрживи грађевински материјали
 1. Одрживи територијални развој
 • Планирање и имплементација територијалног и урбаног развоја
 • Одрживо становање и изградња
 • Одрживи развој туризма и туристичких дестинација
 • Улога инфраструктуре у одрживом територијалном и урбаном развоју
 • Квалитет, пословна изврсност и одрживи системи
 1. Национална сигурност и заштита
 • Национална сигурност и и савремени безбедносни изазови, ризици и претње
 • Корпоративна безбедност
 • Међународно јавно право у актуелним глобалним односима
 • Улога недржавног сектора у националним системима безбедности

 

Циљеви конференције

 1. Побољшање базе знања за одржив и отпорни локални, национални, транснационални и глобални развој
 2. Подршка и хармонизација имплементације циљева одрживог развоја у друштву, економији, животној средини и урбанизацији
 3. Јачање научних, технолошких и иновативних капацитета на локалном, националном и транснационалном нивоу
 4. Препоруке за унапређење система образовања, истраживања и сигурности, те управљања заштитом животне средине, урбаним и територијалним развојем
 5. Ширење и интензивирање професионалне комуникације и успостављање мреже за заједничка истраживања, иновације и образовање
 6. Ширење и интензивирање професионалне комуникације и успостављање мреже за одговоре на сигурносне изазове и ризике у животној средини и друштву
 7. Размена искустава на основу најбољих примера из праксе

 

Публикације

МИАНУ ће публиковати штампану и електронску Књигу апстракта на енглеском језику пре оржавања конференције SETI V 2023.

МИАНУ ће публиковати електронски Зброник радова на енглеском језику који ће бити дистрибуиран после конференције SETI V 2023. 

 

Подношење радова:

Рок за пријаву апстракта: 01. јун 2023.

Обавештење о прихватању апстракта: 15. јун 2023.

Рок за предају рада: 15. септембар 2023.

Рецензија и обавештење о пихватању рада: 01. октобар 2023.

Радови се шаљу на e-mail: mianu.irasa@gmail.com

Информације ће бити на: www.mianu.org/Conferences

Напомена ауторима:

Аутори могу да се определе да поднесу само апстракт рада, у ком случају се прихваћени апстракт објављује у Књизи апстракта и може да се презентира на конференцији.